ครูสอนดนตรี สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ครูสอนดนตรี สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ครูบุ๋มบิ๋ม

นางสาวชญานิศ เหลืองทวีกิจ
วิชาที่สอน : Violin, Cello
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศิลป์

ครูดรีม

นางสาวบุญวรรณ ยอดสุขประเสริฐ
วิชาที่สอน : Vocal
การศึกษาและผลงาน
จบมหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครูโบว์ลิ่ง

นางสาวสรารัตน์ พรไชย
วิชาที่สอน : Ballet, Dance
การศึกษาและผลงาน

ครูเกษ

นางสาวชมพูนุช จำปาใด
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศาสตร์

ครูอัท

นายอลงกรณ์ สาระพันธ์
วิชาที่สอน : Guitar
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะครุศาสตร์บัณฑิต

ครูตั๊ก

นางสาวธิดานันท์ สุขมิสา
วิชาที่สอน : Drum
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกรคณะดุริยางคศิลป์

ครูทีม

นายอัครวินทร์ เอี่ยมสะอาด
วิชาที่สอน : Drum
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะดุริยางคศาสตร์

ครูเตริด

อ.วุฒิชัย  ดิลกคุณากุล
วิชาที่สอน : Guitar
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ครูขุน

นายชัยวัฒน์ อ่อนเกตุพล
วิชาที่สอน : Drum
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ครูวุฒิ

นายชนะ ภาวรนุกิจกุล
วิชาที่สอน : Drum
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะดุริยางคศาสตร์

ครูน้ำหว้า

นางสาวรวิชญา บุญสิน
วิชาที่สอน : Dance
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยรังสิต

ครูพัด

นางสาวภัทรา  ลิขิตวรศักด์
วิชาที่สอน : Ukulele
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์

ครูเพชร

นางสาวเพชรดา  เทียมพยุหา
วิชาที่สอน : ดนตรีไทย
การศึกษาและผลงาน
จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย

ครูหมิว

นางสาวกาญจนา สวนสุข  
วิชาที่สอน : Vocal
การศึกษาและผลงาน
จบมหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์/ดนตรีการศึกษา

ครูอั้ม

อ.ณัชกาญจ นธนเศรษฐ
วิชาที่สอน : Vocal
การศึกษาและผลงาน
จบ Wesley Institute School of Music Sydney  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปกร

ครูโบว์

นางสาวไพรินทร์  เอี่ยมลออ
วิชาที่สอน : Violin
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์

ผศ.สุรพล

ผศ.สุรพล ชลวิไล 
วิชาที่สอน : Violin
การศึกษาและผลงาน
อดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.สมพล

อ.สมพล ชัยชนะ 
วิชาที่สอน : Violin
การศึกษาและผลงาน
จบกองดุริยางค์กองทัพบก

ครูแบมบู

นางสาวนวลพงศ์  ช้างเอม
วิชาที่สอน : Guitar Classsic
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะดุริยางคศาสตร์

ครูเอ

นายสุรเชษฐ์  วงษ์แย้ม
วิชาที่สอน : Guitar Classsic
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะดุริยางคศาสตร์

ครูหยก

นางสาวดารัตน์  รุ่งเรืองโรจน์ 
วิชาที่สอน : Guitar Classsic
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์

ครูเอก

นายชัยรัชต์ พรอำนวย
วิชาที่สอน : Guitar Classsic
การศึกษาและผลงาน
อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะดุริยางคศาสตร์

ครูป่าน

นางสาวณัฎฐภรณ์ ณรงคะชวนะ
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์

ครูมุข

นางสาวจุฑามาศ กิตติกรวัฒนา
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร

ครูต้อง

นางสาวอาภาภัสร์ คัมภีรภาพ 
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูแน็ท

นางสาวพิมพ์สุดา  สุขประเสริฐ
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์ เอกดนตรีสากล

ครูซินดี้

นางสาวรงรอง  หวังปรีดาเลิศกุล
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะดุริยางคศาสตร์

ครูมิว

นางสาวณัฐณิชา ศิริรัตน์ตระกูล
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์

ครูเมย์

นางสาวธัญรดา  ศิริรัตน์ตระกูล
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครูเกด

นางสาวกรกัญจน์  เกตุพันธ์
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาลัยราชภัฎสวนดุสิต /กองดุริยางค์กองทัพบก

ครูโอ้

นายกานต์ เอกอุฬารพันธ์
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูณัฐ

นายณัฐพล  ตรีจิตต์ธนะชัย
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์

ครูฝน

นางสาวนภัสชล มั่นกิจ 
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์

ครูปูเป้

นางสาวพรลภัส ฤาชาฤทธิ์ 
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์

ครูแอน

นางสาวทับทิมแอนน์ เชิดชูงาม
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะดุริยางคศาสตร์

ครูแนน

นางสาวนันทวัน  เทพพูลผล
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์

ครูหลิน

นางสาวกิตติพร  แซ่แต้ 
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะดุริยางคศาสตร์

ครูแอล

นางสาวจุฑาพร  เหรียญดำรงพร
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์

ครูเมย์

นางสาวศิริรัตน์  โสภาคดิษฐพงษ์ 
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบปริญญาโท
ดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ครูนิว

นายเหมือนฝัน ชิระกุล
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะดุริยางคศิลป์
จบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะดุริยางคศาสตร์