ครูสอนดนตรี สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ครูสอนดนตรี สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

Master

นิว

ครูเมย์ เหมือนฝัน ชิระกุล
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศาสตร์

Advance

ซินดี้

รงรอง หวังปรีดาเลิศกุล
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศาสตร์

หลิน

กิตติพร แซ่แต้
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศาสตร์

ครูฝน

ธนิยา ฉัตรเมธี
สอน ดนตรีไทย
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)

เมย์

ศิริรัตน์ โสภาคดิษฐพงษ์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ปริญญาโท ดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

มิว

ณัฐณิชา ศิริรัตน์ตระกูล
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์

Senior

โบว์ลิ่ง

สรารัตน์ พรไชย
สอน Ballet, Dance
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอกสื่อสารมวลชน

ขุน

ชัยวัฒน์ อ่อนเกตุพล
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ทีม

อัครวินทร์ เอี่ยมสะอาด
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศาสตร์

พัด

ภัทรา ลิขิตวรศักดิ์
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์

หยก

ดารัตน์ รุจิเรืองโรจน์
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์

อูฐ

จิรพนธ์ เพียรขำดี
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์
แข่งขัน Thailand Guitar Competition 2010 Gold Prize
แสดง thailand international guitar competition
วง Sipakorn Guitar Ensemble คอร์สงาน Thai Supermodel

เติร์ด

วุฒิชัย ดิลกคุณา
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์

แอน

ชลธิชา ชาญวิทย์
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์
อยู่วงขับร้องประสานเสียง CUCC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขับร้องประสานเสียงละครเวทีพระมาหาชนก

ต้อง

อาภาภัสร์ คัมภีรภาพ
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐ

ณัฐพล ตรีจิตต์ธนะชัย
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ็ส เอกวิชาเปียโน

ฝน

นภัสชล มั่นกิจ
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์

โอ้

กานต์ เอกอุฬารพันธ์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกด

กรกัญจน์ เกตุพันธุ์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต กองดุริยางค์กองทัพบก

เมย์

ธัญรดา ศิริรัตน์ตระกูล
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนน

นันทวัน เทพพูลผล
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปกร คณะดุริยางคศิลป์

แน๊ต

พิมพ์สุดา สุขประเสิรฐ
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์ เอกดนตรีสากล

แอล

จุฑาพร เหรียญดำรงพร
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์

ดิวย์

ดิวย์ น้ำฝน
สอน Taewondo
การศึกษาและผลงาน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม
เทควันโดสายดำดั้ง 4

โบว์

ไพรินทร์ เอี่ยมละออ
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์

หมวย

วิจิตรา เตรียมตระการผล
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์
ปริญญาโท สาขาดนตรีศึกษา

อ.สมพล

อ.สมพล ชับชนะ
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
กองดุริยางค์กองทัพบก

อ.สุรพล

อ.สุรพล ชลวิไล
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
อดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Junior

จอย

มุจรินทร์ รักษ์งาน
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ สาขานาฏศิลป์ตะวันตก

นัท

อภิวัฒน์ วัดน้อย
สอน GuitarBass
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์ สาขาดนตรีแจ๊ส

เดียร์

ปวีณ์นุช ศรีวิไชย
สอน Dance
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ สาขานาฏศิลป์สากล (Ballet)

อาร์ม

อริยะ กิ่งแก้ว
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์

ก็อต

ชินวัฒ สมหวัง
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์

จ๋า

กนกวรรณ เพ็งสว่าง
สอน Thai
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย

แตงโม

พรนรินทร์ คำพาที
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครูเฟรม

พงษ์พิษณุ พงษ์พยอม
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
ม.มหิดล คณะดุริยางค์ศิลป์ เอกกลองชุด

ครูไมค์

วัชระ บุญสมพงษ์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศาสตร์