ครูคุณสอนดนตรี สาขา พระราม 3

ครูคุณสอนดนตรี สาขา พระราม 3

ครูตุ่น

วิชาที่สอน เปียโน (Piano)
- Diploma in Piano Performance,2012
University of Music and Performing Arts, Vienna , Austria
- Bachelor Degree of Arts (Political Science), 1998-2002
Chulalongkorn University
- Certificate of Piano Performance , 1996-1997
Musiklehranstalten der Stadt Wien , Vienna Austria

ครูน้ำหวาน

ครูน้ำหวานวิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

François Sohm

วิชาที่สอน : French (native), English, German and Italian
1975 got 1st Price of Harmony and Counterpoint of the ‘Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris’.
1980 Studied jazz music at the CIM jazz school in Paris
1981 Created a 40 people pop French choir and wrote the harmonizations.
2007 Wrote arrangements for the Bangkok Symphony Orchestra. Wrote arrangements for Grammy Company

ครุเฟิร์น

วิชาที่สอน : Vocal
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศิลป์ เอกวิชาขับร้อง

ครุแน็ท

วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ็ส

ครูตั้ม

วิชาที่สอน : Vocal
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี อดีตหัวหน้าวงเลเบอร์
ปัจจุบันเล่นวง Reunited

ครูต้า

ครูต้าวิชาที่สอน : กีต้าร์ (Guitar)
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์
เอกดนตรีสากล

ครูนัฐ

วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ็ส
เอกวิชาเปียโน

ครูบอย

ครูบอยวิชาที่สอน : กีต้าร์ (Guitar)
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล

ครูปาน

วิชาที่สอน : ดนตรีไทย
มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี

ครูแพท

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
คณะดุริยางค์ศาสตร์สากล

ครูว่าน

วิชาที่สอน : กลอง (Drum)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศิลปกรรม สาขาดนตรีสากล
เอกวิชากลอง

ครูมะปราง

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศิลป์

ครูโม่

วิชาที่สอน : กลอง (Drum)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศิลป์ เอกวิชากลอง

ครูรุ้ง

วิชาที่สอน : Violin
การศึกษาและผลงาน
ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาดนตรีสากล กองดุริยางค์ทหารเรือ

ครูปอ

วิชาที่สอน : Voice
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร คณะดุริยางค์ศาสตร์สากล เอกวิชาขับร้อง

ครูป๊อก

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี เป็นนักดนตรีในวง Fantasia Light Orchestra และวง The Dream ซึ่งมีโอกาสบรรเลงถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์

ครูเด

ครูเดวิชาที่สอน : กีต้าร์ (Guitar)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา คณะดุริยางคศาสตร์สากล และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ครูรุด

วิชาที่สอน : ศิลปะ (Art)
การศึกษาและผลงาน
จบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง เป็นผู้เขียนหลักสูตรการสอนการ์ตูนช่อง9การ์ตูน ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปี 2533 จากสมเด็จพระเทพรัตนโกสินทร์ และเป็นผู้เขียนหนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

ครูวี

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศิลป์ เอกเปียโน

ครูดิว

วิชาที่สอน : Vocal
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร คณะดุริยางค์ศาสตร์สากล เอกวิชาขับร้อง

ครูมอร์ฟิน

วิชาที่สอน : Dance
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการ์ณการสอน 5 ปี
และได้ร่วมงานกับ GMM

ครูเพชรพลอย

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุรยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ็ส

ครูเอ็ดดี๊

วิชาที่สอน : กีต้าร์ (Guitar)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีประสบการณ์สอนมากว่า 8 ปี

ครูหลุยต์

วิชาที่สอน : เปียโน(Piano)
การศึกษาและผลงาน
จบTrinity Grade 7 มีประสบการณ์การสอนเปียโนมากกว่า 8 ปี

ครูหมิว

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบTrinity Grade 8

ครูฟาง

ครูฟางวิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คณะการศึกษา
สาขาดนตรีศึกษา

ครูต้องตา

ครูหมิววิชาที่สอน : Ballet
การศึกษาและผลงาน
จบRAD Grade8

ครูน้ำ

วิชาที่สอน : Ballet
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกวิชาบัลเลย์ เกียรตินิยมอันอับ2

ครูเอิง

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ็ส

ครูไผ่

วิชาที่สอน : Trumpet
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะดนตรี
สาขาดนตรีตะวันตก

ครูแพรว

วิชาที่สอน : Violin