ครูคุณสอนดนตรี สาขา พระราม 3

ครูคุณสอนดนตรี สาขา พระราม 3

Master

ครูตุ่น

ธาริณี จักร์แก้ว
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
Diploma in Piano Performance,2012 University of Music and Performing Arts, Vienna , Austria
Bachelor Degree of Arts (Political Science), 1998-2002 Chulalongkorn University
Certificate of Piano Performance , 1996-1997 Musiklehranstalten der Stadt Wien , Vienna Austria

Senior

ครูแพรว

ภิญญดา จันทรมณฑล
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
เกียรตินิยมอันดับ2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี
สาขาวิชาเอกดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกไวโอลิน

ครูว่าน

ชนินทร์ แสงทอง
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศิลปกรรม สาขาดนตรีสากล
เอกวิชากลอง

ครูโม่

วุฒิกร วชิรโรจน์ไพศาล
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศิลป์ เอกวิชากลอง

ครูEddy

สุทธิ์เกียรติ์ จิระพัฒน์วงศ์
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มีประสบการณ์สอนมากว่า 8 ปี

ครูบอย

ธนดล นิพัทธานนท์
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล

ครูต้า

ประสิทธิ์ มวลพรม
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์
เอกดนตรีสากล

ครูณัฐ

ณัฐพล ตรีจิตต์ธนะชัย
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ็ส
เอกวิชาเปียโน

ครูน้ำหวาน

ณัฐธิดา มังคโลดม
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ครูฟาง

อัมพิกา ธุระพันธ์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คณะครุศาสตร์บัณฑิต ดนตรีศึกษา สาชาการศึกษา เอกเปียโน

ครูวี

กวี บุญญายานนท์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศิลป์ เอกเปียโน

ครูแนท

ธัญญามาศ หิรัญจินดา
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ็ส

ครูมะปราง

ลิตา สามิภักดิ์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศิลป์

ครูเพชรพลอย

ภัสริตา การสมใจ
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุรยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ็ส

ครูน้ำ

ชนิกานต์ ชื่นบุญชู
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกวิชาบัลเลย์
เกียรตินิยมอันอับ2

ครูต้องตา

มนัสนันท์ เอี่ยมอนงค์
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
RAD Grade8

ครูรุด

นิรุด สังข์ทอง
สอน Art
การศึกษาและผลงาน
N/A

Junior

ครูเอล์ฟ

บุญธิดา กิจบุญชู
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
จบวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เอกดนตรีสากล และจบจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เอกดนตรีสากล(violin)

ครูพลอย

วรจสมน ปานทองเสม
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
เกียรตินิยมอันดับ1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี
สาขาวิชาเอกดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกไวโอลิน

ครูเป้

ตรีภพ กันเรือง
สอน ดนตรีไทยสอนขิม
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี สามารถเล่นดนตรีไทยได้ทุกชนิด

ครูกุ่ย

ศิวกร ดีตระกูลการ
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
N/A

ครูBig

รุ่งโรจน์ เลิศประสพสุข
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษา จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เครื่องมือเอก Percussion

ครูบอย

สิทธิเกียรติ ชาวไทย
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา

ครูก้อย

ดารารัตน์ สุรพันธ์พิชิต
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขา ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล
เอกvoice classic

ครูปอ

ธนธรณ์ มะโนใจ
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร คณะดุริยางค์ศาสตร์สากล เอกวิชาขับร้อง

ครูตั้ม

รัฐปณา ใจทัด
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี อดีตหัวหน้าวงเลเบอร์
ปัจจุบันเล่นวง Reunited

ครูโบว์

อลิสา เจสกุล
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
N/A

ครูPrince

เจริญ รวมทรัพย์นุกูล
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดน
สาขาดนตรีแจ๊ส เอกเปียโน

ครูมิค

ปภาตพงศ์ วันภักดี
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (การเเสดงดนตรี) คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคีตวิจัยเเละพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูแพรว

ปาลิดา เศรษฐบุตร
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ป.ตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป.โท Educational management (นานาชาติ) คณะ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูแคท

กมลชนก เบญกานี
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ เอกดนตรีตะวันตก

ครูแบม

ปาริชาต รัตนเขมากร
สอน Jazz Dance
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา นาฏยศิลป์ตะวันตก วิชาเอก บัลเลต์ Ballet RAD. Grade Intermidaite
-Modern Jazz C.S.T.D
-3rd. Prize Contemporary Solo (Under18) C.S.T.D Asia Pacific Dance Competition 2013
-Winner National Group (รำไทย) (Open age) C.S.T.D Asia Pacific Dance Competition 2013
-Best Perfromancn Pantip Cover Dance 2014
-3rd. Prize Izuzu Cover Dance 2014
-Consolation Prize Mitsubishi Cover Dance 2014
-3rd. Prize Real Street dance (BSDU)

ครูZing

อุกฤษ ตั้งวงศ์มงคล
สอน Saxophone
การศึกษาและผลงาน
จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกการสอนดนตรีสากล เครื่องมือเอกแซกโซโฟน

ครูแพท

ธันย์ชนก สำราญทรัพย์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
คณะดุริยางค์ศาสตร์สากล

ครูเอิง

วศิณี เดชสกุลไกร
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ็ส