MelodyPlus Mother Day Concert 2013

งานแสดงคอนเสริต์ของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสอนดนต­รี เมโลดี้พลัส ในงาน MelodyPlus Mother Dy 2013 สำหรับงาน MelodyPlus Mother Dy 2013 นี้ ทางสถาบันได้จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อเป็นการเสร­ิมสร้างความสามารถพิเศษ และความกล้าแสดงออก และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง